Instrukcja instalacji i konfiguracji skryptów

Zrzuty ekranu ze skryptu Notice2

Wpis ten dotyczy skryptów: Demoty2, Cuadro, Empresa, Empresa2, Festa, Festa2, Holmes i MotoNotice, Notice2.

Spis treści:

Zobacz też: Porady i odpowiedzi na pytania dotyczące skryptów stron www

Wymagania techniczne

 • Baza danych MySQL
 • Na serwerze uruchomione mod rewrite (obsługa plików .htaccess)
 • Uruchomiona funkcja mail() lub możliwość wysyłki maili przez SMTP
 • Możliwość ustawiania zadań Cron
 • PHP w wersji 5.4 – 7.3 dla skryptu Empresa, Festa i Holmes
  PHP w wersji 7.0 – 7.3 dla skryptu Demoty2, Cuadro, Empresa2, Festa2, MotoNotice oraz Notice2

Instalacja skryptu

Po rozpakowaniu archiwum z plikami skryptu kopiujemy je bezpośrednio do głównego katalogu na serwerze lub koncie FTP. Po wejściu na adres domeny powinien pokazać się program instalacyjny (bezpośredni adres do niego to: http://nazwadomeny.pl/install). Wypełniamy wszystkie pola wpisując dane do bazy danych: serwer (domyślnie localhost), numer portu (domyślnie 3306 lub 3307), nazwę użytkownika, hasło, nazwę bazy, następnie dane związane z Panelem Administracyjnym, czyli login i hasło jakich chcemy używać przy logowaniu do Panelu Administracyjnego (można je później zmienić).
Jeśli w programie instalacyjnym nie ma pozycji „numer portu” a serwer korzysta z niestandardowego portu należy do adresu serwera dodać dwukropek a po nim numer portu np: „localhost:3307”
W pole „Email administratora” należy wpisać email, który będzie użyty w formularzu kontaktowym oraz w charakterze nadawcy wiadomości email.
W pole „Prefiks tabel w bazie danych” należy wpisać prefiks tabel w bazie danych w przypadku gdy np. do jednej bazy podłączamy kilka różnych witryn – zapobiega to nadpisaniu tabel o takich samych nazwach. W przypadku gdy baza danych używana jest tylko do tej witryny pole można zostawić puste.
W pole „Sól do haseł w systemie” możemy wpisać dowolny ciąg znaków które będą dopisywane do haseł użytkowników, a następnie kodowane funkcją md5. Służy to jako dodatkowe zabezpieczenie haseł użytkowników, na wypadek gdyby ktoś niepowołany dostał się do bazy danych. Ustawienie to zapisywane jest w pliku config/config.php i można je później zmienić (oczywiście po zmianie żaden użytkownik nie będzie mógł się zalogować do systemu , będzie musiał skorzystać z resetu hasła). Pole można zostawić puste, jednak zalecane jest dopisanie dowolnego ciągu znaków. Hasła do Panelu Administracyjnego (CMS-a) nie korzystają z „solenia”.
Pole to nie występuje w skryptach Empresa2, Festa2, MotoNotice i Notice2 – hasła w nich są kodowane przy pomocy bcrypt który automatycznie generuje hash do hasła.

Klikamy „Zapisz”, program instalacyjny powinien stworzyć odpowiednie tabele w bazie danych, nadpisać plik config/db.php oraz ustawić prawidłowe prawa dostępu dla kilku folderów. W razie problemów przy instalacji i braku komunikatów należy zmienić uprawnienia następujących plików i folderów na wartość 0777:

Wszystkie skrypty:
/tmp
/sitemap.xml
/upload/images
/config/db.php – po zakończonej instalacji należy zmienić na domyślne (czyli 0644)

Skrypt Demoty2:
/admin/tmp
/upload/mem_pattern
/upload/original
/upload/pictures
/upload/tmp

Skrypt Cuadro:
/admin/tmp
/upload/files

Skrypt Empresa, Festa i Holmes:
/cache
/cms/cache
/cms/tmp
/upload/photos

Skrypt Empresa2, Festa2, MotoNotice i Notice2:
/admin/tmp
/upload/avatars
/upload/photos

Po zakończeniu instalacji należy usunąć folder /install z serwera

W folderze /config znajdują się dodatkowe pliki:
– „db – default.php” – domyślny plik db.php dla instalacji serwisu, wymusza uruchomienie instalacji (należy usunąć istniejący plik db.php i zmienić nazwę tego pliku na db.php)
– „db – ready.php” – w przypadku gdy chcemy podłączyć serwis do istniejącej bazy danych należy użyć tego pliku, zawiera on wstępnie skonfigurowany plik db.php w którym należy wypełnić pola dotyczące podłączenia do bazy danych (należy usunąć istniejący plik db.php i zmienić nazwę tego pliku na db.php)

Ważne!
W przypadku gdy w Panelu Administracyjnym (CMS-ie) naszej strony zostało ustawione, żeby domena zaczynała się od przedrostka „www” należy z pliku .htaccess usunąć następujące 2 linie:
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.(.*)$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://%1%{REQUEST_URI} [R=301,QSA,NC,L]

Zamiast nich należy dodać:
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\. [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://www.%{HTTP_HOST}/$1 [R=301,L]

Filmy instruktażowe

Empresa: https://www.youtube.com/watch?v=yOyHYJo8qRc
Festa: https://www.youtube.com/watch?v=3BjapwGvkrQ
Holmes: https://www.youtube.com/watch?v=ohp5L2bTemc
Notice2: https://www.youtube.com/watch?v=ZvWvcfMG-RA

Cron

Skrypt do prawidłowego działania potrzebuje skonfigurowania zadań cron-a (są to automatycznie wykonywane zadania przez serwer co określoną ilość czasu). W zależności od skryptu nie wszystkie pliki mogą występować:
cron-daily.php – raz dziennie, po północy.
cron-hourly.php – co godzinę
cron-10min.php – co 10 minut lub inny ustalony czas. Plik ten jest odpowiedzialny za wysyłkę mailingu

Cron musi być uruchamiany w tej samej wersji PHP co sam skrypt.

Panel Administracyjny (CMS)

Po instalacji skryptu Panel Administracyjny jest dostępny pod adresem http://nazwadomeny.pl/admin lub http://nazwadomeny.pl/cms, gdzie nazwadomeny.pl to domena, pod którą jest zainstalowany skrypt.
Login i hasło takie jak zostały podane przy instalacji systemu. Przy pięciokrotnym podaniu nieprawidłowego loginu lub hasła logowanie zostaje zablokowane dla danego adresu IP na 30 minut.

Uruchomienie skryptu

1. Po skopiowaniu plików na serwer (lub już po instalacji) wyświetla się biała strona

Proszę sprawdzić uruchomioną wersję PHP na serwerze. Obsługiwane wersję znajdują się na liście na górze strony.

2. Problem z linkami do podstron (m.in. do logowania, rejestracji)

Proszę się upewnić czy wszystkie pliki strony zostały poprawnie wgrane na serwer, najlepiej spróbować wgrać je ponownie. Proszę także sprawdzić czy w głównym katalogu strony znajduje się plik .htaccess (jest to plik bez nazwy, ma tylko rozszerzenie), a na serwerze jest włączony mod rewrite.

W przypadku serwerów z nginx należy do pliku konfiguracyjnego dodać:

location / {
    rewrite ^/(.+)$ /index.php?path=$1 last;
   }
location /admin {
	try_files $uri $uri/ /admin/index.php?$args;
}

3. Tryb testowy Panelu Administracyjnego (CMS)

Tryb testowy (tryb pokazowy) Panelu Administracyjnego deaktywuje w Panelu Administracyjnym wszystkie funkcje edycyjne. Może być używany do pokazania funkcjonalności systemu. Uruchamia się go w pliku config/config.php zmieniając define(‚_ADMIN_TEST_MODE_’, false); na define(‚_ADMIN_TEST_MODE_’, true);
W niektórych skryptach ta stała nazywa się _CMS_TEST_MODE_

4. Reset loginu i hasła do Panelu Administracyjnego (CMS)

W przypadku gdy nie są znane dane do Panelu Administracyjnego należy ustawić nowy login i hasło bezpośrednio w tabeli w bazie danych. W tym celu logujemy się do PhpMyAdmin do bazy danych podłączonej do skryptu, następnie w tabeli admin lub cms (lub prefiks_tabel-admin) przy nazwie naszego użytkownika klikamy na edytuj, w pole username wpisujemy nasz nowy login, w pole password hasło i zaznaczamy przy polu password funkcje MD5. Po tym klikamy na „Wykonaj”. W bazie zostaną zapisane nowe dane do Panelu Administracyjnego, którymi możemy się do niego logować.

W przypadku skryptów Empresa2, Festa2, MotoNotice i Notice2 dane w bazie nie są hashowane funkcją MD5 ale funkcją BCrypt. Przykładowy hash od hasła 1234 to: $2y$10$J/PrdUn1NwP38XoQVBMu5e8hzivdrUd/ssg3VFa1XNEGAelJZuu6u

Po zalogowaniu do panelu administracyjnego można zmienić hasło.

5. Problem z captcha na stronie

Dotyczy tylko zwykłej captchy (nie reCAPTCHA) i tylko sytuacji gdy ustawimy adres bazowy Base URL strony z przedrostkiem „www”. W takiej sytacji należy z pliku .htaccess usunąć następujące 2 linie które przekierowują na wersję bez www:
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.(.*)$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://%1%{REQUEST_URI} [R=301,QSA,NC,L]

6. Uruchomienie SSL

W przypadku gdy na domenie uruchamiany certyfikat SSL należy w pliku .htaccess odkomentować (usunąć znak # z początku linii) te dwie linie:

RewriteCond %{HTTPS} !=on
RewriteRule ^ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]

Należy także w Panelu Administracyjnym (CMS) w ustawieniach zmienić Base URL aby zaczynał się od https://

7. Uruchomienie reCAPTCHA

Dotyczy skryptów Empresa2, Festa2, MotoNotice oraz Notice2 w wersji min 2.10

W celu uruchomienie reCAPTCHA musimy wygenerować Site Key (klucz witryny) i Secret Key (klucz tajny) na swoim koncie Google. Będąc zalogowani w Google przechodzimy pod adres: https://www.google.com/recaptcha/admin#list i klikamy na przycisk Stwórz (+). W polu Etykieta wpisuje dowolną nazwę, wybieramy

Język w skrypcie

1. Zmiana języka instalacji

Po uruchomieniu programu instalacyjnego wybierz z menu „Select language” preferowany język.

2. Zmiana / poprawki w tłumaczeniach

Wszystkie wersje językowe dostępne są w katalogu /config/langs
Aby zmienić teksty w istniejącym języku, należy otworzyć istniejący plik PHP, a następnie wyszukać wiersz z szukanym słowem lub zdaniem. Aby dodać nowy język wystarczy skopiować plik z istniejącym językiem, a następnie ręcznie przetłumaczyć wszystkie znajdujące się w nim teksty.

Zobacz film wideo pokazujący jak można edytować tłumaczenia w skrypcie: https://www.youtube.com/watch?v=E6mFcZIgNTc

3. Powrót do języka polskiego

Należy przejść pod adres http://nazwa_domeny/admin/?controller=settings lub http://nazwa_domeny/cms/?module=settings i w trzecim polu od góry wybrać właściwy język.

Integracja z mediami społecznościowymi

1. Uruchomienie możliwości logowania przez Facebooka

Uwaga! Bardzo ważne jest żeby poniższe czynności wykonać dokładnie krok po kroku. Pominięcie któregoś spowoduje, że logowanie nie będzie działać. W przypadku problemów sugeruje poproszenie o pomoc kogoś z rodziny/przyjaciół z dobrą znajomością obsługi komputera. Poniższe czynności muszą być wykonane na koncie Facebook należącym do klienta.

Będąc zalogowanym na swoim koncie Facebook przechodzimy pod adres: https://developers.facebook.com/ W górnym prawym rogu z menu wybieramy pozycję „My Apps” -> „Add a New app” -> Wpisujemy nazwę naszej aplikacji (dowolna) i adres email administratora aplikacji, następnie klikamy na „Create App ID”
Otworzy się okno edycji aplikacji na Facebook-u. Z menu po lewej stronie wybieramy „Settings” > „Basic” i w polu „App Domains” wpisujemy domenę naszej strony. Następnie klikamy na „Add platform” -> „Website” i w polu „Site URL” ponownie wpisujemy adres URL naszej strony ze skryptem (proszę zwrócić uwagę czy strona jest z http czy z https). W polu „Privacy Policy URL” wklejamy link do polityki prywatności naszej strony. Klikamy na „Save Changes”.
Następnie z menu po lewej stronie wybieramy „App Review” i pod górnym napisem „Make [nazwa aplikacji] public?” wybieramy „Yes”, zapisujemy zmiany.
Następnie klikamy w menu po lewej na „Dashboard”. W polu „Add a Product” klikamy na „Set Up” przy „Facebook Login”. Wybieramy „Web”, w polu „Site URL” wklejamy adres www naszej strony i klikamy Save”.
Z lewej strony przy pozycji „Facebook Login” klikamy na „Settings”.
W polu „Valid OAuth Redirect URIs” wpisujemy następujące wartości:
http://nazwa_domeny.pl
http://nazwa_domeny.pl/logowanie
http://nazwa_domeny.pl/logowanie?facebook_login

Następnie klikamy w menu po lewej na „Settings”>”Basic”.  W drugim oknie przeglądarki wchodzimy w ustawienia portali społecznościowych naszego skryptu (w panelu administracyjnym lub CMS) i kopiujemy z Facebook-a wartość z pola „App ID” do pola „Facebook API” oraz z pola „App Secret” do pola „Facebook Secret”.
Zaznaczamy także pole „Zezwól na logowanie przez Facebook-a”.

Uwaga! Facebook wprowadził wymóg aby na stronie był aktywny certyfikat SSL (strona ma być pod https).

Zobacz film z instrukcją: https://www.youtube.com/watch?v=QqOPhFHklAw

2. Podłączenie możliwości logowania przez Google

Dotyczy skryptu Cuadro, Demoty2, Empresa2, Festa2, MotoNotice oraz Notice2

Aby podłączyć pod skrypt możliwość logowania przez Google musimy mieć założone konto na Google. Następnie przechodzimy do Google API Console pod adres https://console.developers.google.com/
Jeśli nie mamy stworzonego projektu klikamy na „Stwórz projekt” (Create project) u góry w menu.
Następnie przechodzimy na stronę projektu, z menu po lewej wybieramy zakładkę „Biblioteka” (Library), szukamy pozycji „Google+ API”, klikamy na nią, następnie na „Włącz” (Enable).
Następnie przechodzimy do zakładki „Dane logowania” (Credentials) z menu po lewej stronie.
Klikamy na „Utwórz dane logowania” (Create Credentials) i wybieramy pozycję „ID klienta OAuth” (OAuth client ID). Jako typ aplikacji wybieramy „Aplikacja internetowa” (Web application), wpisujemy nazwę aplikacji a w polu „Autoryzowane identyfikatory URI przekierowania” (Authorised redirect URIs) wpisujemy adres URL strony logowania naszego skryptu czyli http://nazwa_domeny.pl/logowanie gdzie nazwa_domeny.pl to adres URL naszej strony.
Klikamy na przycisk „Utwórz” (Create).
Wyświetli się nowe okno z Google ID i Google Secret. Obydwie wartości kopiujemy do ustawień portali społecznościowych w naszym skrypcie: http://nazwa_domeny.pl/admin/?module=settings_social_media
W tym miejscu zaznaczamy także pole „Zezwól na logowanie przez Google”. Po zapisaniu zmian na stronie logowania i rejestracji w naszym skrypcie zobaczmy nowe przyciski pozwalające na logowanie przez Google.
Zobacz film wideo z instrukcją podłączenia logowania przez konto Google: https://www.youtube.com/watch?v=GrIsP8R6yHk

Płatności

1. Uruchomienie płatności przez system Dotpay

Dotyczy skryptu Empresa, Empresa2, Festa, Festa2, Holmes, MotoNotice i Notice2

Aby uruchomić płatności Dotpay musimy mieć aktywowane konto w Dotpay w wersji T2 (jest to wymóg). Następnie przechodzimy do panelu logowania: https://ssl.dotpay.pl/enter
Z menu u góry wybieramy pozycję „Ustawienia”. Znajdziemy tam wygenerowany PIN, który jest nam niezbędny do podłączenia płatności. Pozycja „Urlc” powinna zostać pusta, pozycja „Blokuj zewnętrzne urlc” powinna być odznaczona, natomiast pozycje „HTTPS verify” oraz „SSL certificate verify” powinny być zaznaczone jedynie w przypadku gdy na naszej stronie ze skryptem mamy włączone SSL (adres strony zaczyna się od https://)
Przechodzimy do ustawień płatności w naszym skrypcie w Panelu Administracyjnym (CMS)
Zaznaczamy pole „Płatność przez Dotpay”. W pole „Dotpay ID” wpisujemy nasz ID z systemu DotPay (dostaliśmy go przy rejestracji), w pole „Dotpay PIN” kopiujemy wygenerowany PIN z systemu Dotpay, pole „Dotpay –
waluta” wpisujemy skrót waluty używanej w Dotpay (domyślnie PLN).
Pole „Dotpay Tryb Testowy” zaznaczamy jedynie w przypadku gdy chcemy przetestować płatności – Dotpay w tym celu wymaga zarejestrowania się na stronie https://ssl.dotpay.pl/test_seller/ (po rejestracji zostanie wygenerowany inny numer ID i kod PIN niż na zwykłym koncie w Dotpay)

W przypadku gdy po wykonaniu płatności skrypt nie otrzymuje odpowiedzi z systemu Dotpay należy sprawdzić logi odpowiedzi z serwera w Dotpay. Jeśli występuje tam „You don’t have permission to access /php/payment_dotpay.php on this server.” to należy zgłosić ten błąd do administratora swojego serwera. Prawdopodobnie firewall blokuje dostęp do tego pliku.

Zobacz film wideo z instrukcją podłączenia płatności Dotpay: https://www.youtube.com/watch?v=TwQ3zpv_7wo

2. Uruchomienie płatności przez system PayPal

Dotyczy skryptów Empresa2, Festa2, MotoNotice i Notice2

Przechodzimy do ustawień płatności w naszym skrypcie:
http://nazwa_domeny.pl/admin/?controller=settings_payments
Zaznaczamy pole „Zapłać przez PayPal”, w pole „PayPal adres email” wpisujemy adres email naszego konta w PayPal.
W pole „PayPal lokalizacja” wpisujemy skrót lokalizacji (domyślnie PL),więcej informacji na stronie: https://developer.paypal.com/docs/classic/api/country_codes/
PayPal waluta – domyślnie PLN. Skrót waluty, która ma być używana w systemie PayPal. Należy mieć w systemie zaznaczone automatyczną obsługę wybranej waluty. Więcej informacji: https://developer.paypal.com/docs/classic/api/currency_codes/
Pole „PayPal Tryb Testowy (sandbox)” powinno być odznaczone przy normalnym użytkowaniu serwisu. Tryb testowy służy do przetestowania integracji z PayPal – w tym celu nie należy używać standardowego konta w PayPal, ale konta stworzonego w trybie sandbox: https://developer.paypal.com/developer/accounts/

Zobacz film wideo z instrukcją podłączenia płatności PayPal: https://www.youtube.com/watch?v=mZnX9gBt-A4

W przypadku problemów z płatnościami PayPal: system nie otrzymuje powiadomień o dokonanej transakcji, nic nie wyświetla w logach płatności, należy wykonać poniższe kroki:
Problem może się pojawić szczególnie kiedy waluta używana na portalu jest inna od domyślnej waluty dla konta PayPal. Proszę sprawdzić status transakcji: https://www.paypal.com/businessexp/transactions Jeśli mają status oczekujący trzeba je ręcznie zatwierdzić. Aby nie musieć w przyszłości ręcznie zatwierdzać każdej transakcji proszę w tym miejscu https://www.paypal.com/pl/cgi-bin/webscr?cmd=_profile-pref w pierwszym polu
zaznaczyć opcję: „Tak” – automatyczne przekonwertowywanie walut.

3. Uruchamianie płatności przez system Przelewy24

Dotyczy skryptów Empresa2, Festa2, MotoNotice Notice2.

Przechodzimy do ustawień płatności w naszym skrypcie: http://nazwa_domeny.pl/admin/?controller=settings_payments
Zaznaczamy pole „Zapłać przez Przelewy24”.
W pole „Przelewy24 – ID sprzedawcy” wpisujemy ID sprzedawcy nadane przez serwis Przelewy24 (identyfikator używany do logowania w serwisie Przelewy24).
W pole „Przelewy24 – ID sklepu” wpisujemy ID naszego sklepu w Przelewy24. Domyślnie jest ono takie samo jak ID sprzedawcy.
W pole „Przelewy24 – CRC” wpisujemy 16 znakowy kod CRC. Aby go wygenerować należy po zalogowaniu do panelu Przelewy24 kliknąć na przycisk „Moje dane”, wybrać konto, następnie wyświetli się lista ustawień, wśród których będzie „Klucz do CRC” – klucz ten należy skopiować. Uwaga! Wygenerowanie nowego klucza w systemie Przelewy24 spowoduje że płatności używające starego klucza nie będą działały.
Przelewy24 – tryb testowy (sandbox) – to tryb testowy płatności. Aby z niego skorzystać należy mieć założone konto sandbox w przelewy24 oraz wpisać wartość CRC z trybu sandbox. Przy normalnym funkcjonowaniu serwisu tryb ten należy wyłączyć!
Szczegółowa instrukcja znajduje się pod adresem: https://www.przelewy24.pl/storage/app/media/pobierz/Instalacja/przelewy24_dokumentacja_3.2.pdf

Zgodnie z informacją od Przelewy24 na serwerach nazwa.pl należy wyłączyć zabezpieczenie WAF – również ochrony standardowej (Active.admin – admin.nazwa.pl >> Ustawienia >> Ustawienia WWW i PHP >> Web Application Firewall)

 

Pozostałe

1. Edycja plików/materiałów/ogłoszeń przez moderatora

Wszystkie pliki lub ogłoszenia dodane przez użytkowników mogą edytować moderatorzy serwisu (proszę nie mylić z administratorami – ci ostatni mają dostęp do panelu administracyjnego).
Aby móc edytować pliki innych użytkowników należy najpierw przydzielić dla swojego konta użytkownika w serwisie prawa moderatora. W tym celu logujemy się do Panelu Administratora (CMS) i klikamy zakładkę „Użytkownicy”
Przy użytkowniku, któremu chcemy przydzielić prawa moderatora w polu „Moderator” klikamy aby zostało oznaczone jako „Tak”.
Następnie w Panelu Administratora (CMS) przechodzimy do zakładki „Ogłoszenia” lub „Pliki” i klikamy na przycisk „Edytuj”.
Aby móc edytować dany plik, musimy być zalogowani w samym serwisie (nie mylić z panelem administratora) na konto użytkownika z prawami moderatora.
W serwisie może być wielu moderatorów.

2. Problem z uploadem zdjęć i video (mp4)

Maksymalny dostępny rozmiar przesyłanych zdjęć przy dodawaniu ogłoszenia lub uploadzie mp4 (w skrypcie Cuadro) jest ograniczony ustawieniami serwera, zależy od zmiennych:
post_max_size oraz upload_max_filesize

Proszę o kontakt z administratorem serwera w celu sprawdzenia jakie wartości mają te zmienne, oraz żeby w razie potrzeby je zwiększył.

W skrypcie Cuadro w ustawieniach w Panelu Admina można zmienić maksymalny rozmiar plików MP4. Rozmiar ten powinien być równy lub mniejszy od ustawień serwera

3. Uruchamianie mapy Google

Dotyczy skryptów Empresa, Empresa2, Festa, Festa2, Holmes, MotoNotice i Notice2

Uwaga! Mapy Google po przekroczeniu danej liczby wyświetleń są odpłatne. Dodatkowo do uruchomienia klucza wymagane jest wypełnienie danych do rozliczenia. W przeciwnym razie mapy nie będą się poprawnie wyświetlać. Więcej informacji u dostawcy tej usługi.

Wygenerowanie klucza API wg poniższej instrukcji jest wymagane jeśli chcemy w serwisie wyświetlać mapę Google oraz wyszukiwać ogłoszenia po odległości.

Aby uruchomić Mapę Google w serwisie należy posiadać klucz Google Maps API. Po zalogowaniu w Google przechodzimy pod adres: https://console.developers.google.com/apis/dashboard
Z menu po lewej u góry wybieramy pozycję „Create project”, wpisujemy nazwę projektu -> „Create” -> „Enable API” -> wybieramy „Google Maps JavaScript API” -> „Enable” -> „Go to Credentials”-> jako platformę wybieramy „Web browser (JavaScript)” -> „What credentials do I need?” -> w pole „Name” wpisujemy nazwę projektu (dowolna) -> klikamy na „Create API key” -> zostanie wygenerowany kod API key który należy wkleić w ustawieniach skryptu: http://nazwa_domeny.pl/admin/?controller=settings lub http://nazwa_domeny.pl/cms/?module=settings w pole „Google Mapy API” -> w ustawieniach Google klikamy na „Done”.

W ustawieniach aplikacji w Google należy także sprawdzić czy są włączone następujące Interfejsy API: Geocoding API oraz Places API.

Możemy wprowadzić ograniczenia dla aplikacji aby można było ją używać tylko z podanych odsyłających adresów HTTP (witryny). W te pole należy wkleić wartość http://nazwa_domeny.pl/* lub https://nazwa_domeny.pl/*

W polu „Google Mapy API 2 (dla „pokaż na mapie”)” możemy wkleić ten sam klucz API w przypadku gdy nie korzystamy z ograniczenia aplikacji lub wygenerować drugi, tylko jako ograniczenie zaznaczyć pole „Adresy IP (serwery WWW, zadania cron itp.)” i podać w nim adres IP serwera. Ten klucz nie jest widoczny dla użytkowników więc może pozostać bez zaznaczonych ograniczeń.

Link do filmiku instruktażowego na YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=nrt0-YuqOiQ

Jeśli po wykonaniu powyższych kroków Mapy Google nadal nie wyświetlają się poprawnie proszę sprawdzić błąd jaki wyświetla się w konsoli JavaScript (w przeglądarce Google Chrome klikamy naraz klawisze CTRL SHIFT I a następnie przechodzimy do zakładki Console) i skontaktować się z dostawcą tej usługi.

4. Statystyki a usunięci użytkownicy / materiały

Dotyczy skryptu Empresa i Festa, Holmes

Statystyki w systemie CMS uwzględniają tylko obecnie dodane ogłoszenia/materiały i zarejestrowanych użytkowników. Podczas ich usuwania statystyki wyświetleń, logowań itd. się zmniejszają. Ma to na celu utrzymanie maksymalnej wydajności systemu.

5. Nie dochodzą wiadomości email wysyłane przez skrypt

Proszę sprawdzić czy wiadomości nie znajdują się w folderze SPAM oraz czy problem występuje tylko z jedną skrzynką pocztową czy z różnymi. Jeśli wiadomości nie dochodzą na żadną skrzynkę pocztową proszę się upewnić u administratora serwera czy na serwerze jest uruchomiona funkcja PHP o nazwie mail(). Jeśli nie jest proszę skonfigurować wysyłkę przez SMTP, zgodnie z dokumentacją techniczną danego serwera. Dane do wysyłki przez SMTP proszę uzupełnić w panelu admina/CMS w zakładce „Ogólne ustawienia”. Skrypty Cuadro, Demoty2, Empresa2, Festa2, MotoNotice oraz Notice2 umożliwiają wysyłkę wiadomości testowej aby sprawdzić czy ustawienia są poprawne. Jeśli problem nadal występuje proszę zgłosić to administratorowi serwera. Każdy ze skryptów posiada logi wysłanych maili w których wyświetlane są tylko maile które były wysłane ze skryptu PHP.

Większość wiadomości email trafia do SPAM-u

Taki problem może występować szczególnie na hostingach współdzielonych – takich w których z jednego IP korzysta wiele serwisów. Skrypt nie ma na to wpływu – takie sytuacje proszę zgłaszać administratorowi serwera. Najlepszym rozwiązaniem jest przeniesienie strony na serwer dedykowany z indywidualnym adresem IP i nie wysyłać z niego mailingów, newsletterów itd.

Rozwiązania alternatywne które mogą zadziałać w pewnych sytuacjach:

 • zmiana treści wiadomości email z poziomu panelu administracyjnego (CMS-a) aby nie były podobne do prawdziwego spamu
 • wysyłka wiadomości przez SMTP
 • jako adres email administratora serwisu powinien być ustawiony adres istniejącego konta email na danym serwerze

6. Nie wyświetlają się reklamy Google Adsense

Jeśli po dodaniu kodu reklamy w Google Adsense nie wyświetla się ona na stronie może to być spowodowane nie spełnianiem przez stronę wymagań Adsense. Jednym z nich jest duża ilość treści. W pewnych przypadkach wyświetlanie reklam może zostać uruchomione po kilku godzinach/dniach. Zachęcam także do zapoznania się z: zasadami programu Adsense

7. Nie działa logowanie i dodawanie materiałów – po kliknięciu przycisku przesyłania danych wraca na bieżącą stronę

W skryptach istnieje zabezpieczenie przed brutal force i innymi atakami polegające na sprawdzaniu IP użytkownika. W pewnym przypadkach gdy użytkownik ma zmienny adres IP i zostanie on zmieniony pomiędzy załadowaniem strony a kliknięciem Zaloguj/Zapisz/Dodaj skrypt odrzuci to żądanie. W takim przypadku w panelu administratora/ CMS należy wyłączyć opcje „Sprawdzaj IP użytkownika przy logowaniu” (w zależności od skryptu nazwa może być trochę inna)

8. Edycja slajdera (slidera)

Dotyczy skryptu Empresa, Empresa2, Festa, Festa2, Holmes, MotoNotice i Notice2

Kod HTML slajdera na stronie głównej powinien być podobny do tego, który jest w demie danego skryptu. Jeśli przypadkiem zostanie nadpisany można łatwo go skopiować z dema.
Napisy powinny być dodane w znaczniku:

<div class="carousel-caption">Tu Napis</div>

Bardzo ważne jest żeby zdjęcia w slajderze były tych samych proporcji (najlepiej tych samych wymiarów) – dzięki temu reszta strony nie będzie skakać przy zmianie slajdu. Nie ma ustalonych odgórnie wymiarów jakie powinny mieć zdjęcia w slajderze.

9. Zmiana linków do kategorii, regionu oraz typu ogłoszenia

Dotyczy skryptów Empresa2, Festa2, MotoNotice i Notice2

Uwaga! Poniższe czynności powinny być wykonywane tylko przez osoby z podstawową wiedzą na temat PHP.
Skrypty Empresa2, Festa2, MotoNotice i Notice2 umożliwiają zmianę sposobu wyświetlania linków do kategorii, typów i regionów w których zostały dodane ogłoszenia.
Domyślnie linki mają postać zgodną z obecnymi wytycznymi dotyczącymi SEO:
http://nazwa_domeny.pl/s-nazwa_regionu/c-nazwa_kategorii/t-typ_ogloszenia
jak np.:
http://notice2.wyremski.pl/s-kujawskopomorskie/c-elektronika/elektronika/t-sprzedam

Poniższe dotyczy Notice2 w wersji 2.0 – 2.5
W pliku config/config.php można to zmienić edytując stałą _TYPE_PATH_URL_ (domyślnie przyjmuje ona wartość 3)
Dostępne wartości:
0 – ID kategorii, nazwa regionu i typu są wyświetlane jako zmienne GET (brak jakichkolwiek przekierowań w serwisie) np.
http://notice2.wyremski.pl/ogloszenia?category=89&type=sprzedam&state=kujawskopomorskie
1 – przekierowanie jedynie kategorii, nazwa regionu i typ wyświetlane jako zmienne GET np.
http://notice2.wyremski.pl/c-elektronika/elektronika?type=sprzedam&state=kujawskopomorskie
2 – przekierowanie kategorii i regionu, nazwa typu jako zmienna GET np.
http://notice2.wyremski.pl/s-kujawskopomorskie/c-elektronika/elektronika?type=sprzedam
3 – domyślne ustawienie, przekierowanie kategorii, regionu i typu, np.
http://notice2.wyremski.pl/s-kujawskopomorskie/c-elektronika/elektronika/t-sprzedam

Poniższe dotyczy Notice w wersji 2.6 i wyżej
Jeśli w pliku config/config.php ustawimy wartość stałej _OFFERS_PATH_ (domyślnie true) na false to zostaną wyłączone wszystkie przekierowania, np.
http://notice2.wyremski.pl/ogloszenia?category=89&type=sprzedam&state=kujawskopomorskie
Natomiast ustawienie wartości na true uruchomi przekierowanie kategorii, regionu i typu np
http://notice2.wyremski.pl/s-kujawskopomorskie/c-elektronika/elektronika/t-sprzedam

Dotyczy Empresa2, Festa2, MotoNotice oraz wszystkich wersji Notice2:
Istnieje także możliwość zmiany prefiksów dla kategorii, regionów i typu, należy przy tym uważać żeby prefiksy się nie powtarzały, nie miały pustej wartości ani żeby nie była to wartość od której może się zaczynać nazwa kategorii, regionu lub typu.
Domyślnie dla kategorii jest to „–c”, dla regionu „–s” a dla typu „–t”

10. Ogłoszenia i promowanie się automatycznie nie dezaktywują

Dotyczy skryptów: Empresa, Empresa2, Festa, Festa2, Holmes, MotoNotice i Notice2

Jeśli po upływie okresu trwania ogłoszenia / promowania ogłoszenia ono cały czas jest widoczne w serwisie to nie zostały skonfigurowane poprawnie zadania crona. Szczegóły jak należy skonfigurować te zadania znajdują się w niniejszej instrukcji. Plik na serwerze /cron-daily.php jest odpowiedzialny m.in. za dezaktywacje wygasłych już ogłoszeń, dezaktywacje promowania ogłoszeń, usunięcie kont nieaktywowanych użytkowników, dezaktywacje linków do resetu hasła, usunięcie starych ogłoszeń, wygenerowanie nowego pliku sitemap.xml itd

Uruchomienie zadań crona na serwerze jest niezbędne aby skrypt działał prawidłowo!

11. Ogłoszenia się nie zapisują. Nie można się zalogować. Wyświetla błąd sesji

Skrypty mają zabezpieczenie przed robotami polegające na generowaniu kodów sesyjnych przydzielonych dla danego adresu IP w formularzu logowania i dodawania ogłoszeń. Niestety niektóre przeglądarki lub dostawcy internetu mogą zmieniać dynamicznie adres IP i wtedy może nie być możliwe dodanie ogłoszenia lub zalogowanie się. W takiej sytuacji należy w panelu administracyjnym skryptu (CMS) w ustawieniach wyłączyć opcję „Sprawdzaj IP użytkownika przy logowaniu i dodawaniu ofert” (zależnie od skryptu jej nazwa może być taka lub podobna).

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close